Reglement

Reglement og guidelines for brug af Vejle Bibliotekerne er vedtaget af Kultur- og Idrætsudvalget og senest ajourført den 1. juli 2023.

Biblioteket kan benyttes af alle og det er gratis, hvis du overholder lånetiden. Biblioteket kan dog opkræve betaling for print, fotokopier og for særlige ydelser bestilt af brugeren.

Hvis du ikke bor i Vejle Kommune, kan biblioteket i visse tilfælde opkræve depositum i forbindelse med lån.

Sådan bliver du låner

Icon Description

For at blive oprettet som låner, skal du bruge dit sundhedskort. Ved oprettelsen vælger du også en personlig pinkode, som du skal bruge ved selvbetjening.

Du kan registrere dig selv som låner med dit MitID her på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse på et af vores biblioteker. Husk at medbringe dit sundhedskort

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år skal have skriftlig tilladelse fra en forælder eller værge for at blive registreret som låner. Du kan registrere dit barn som låner via vores hjemmeside med dit MitID eller ved at udfylde en tilladelsesblanket på biblioteket

Børn og andre, der ikke ønsker at bruge sundhedskortet som lånerkort, kan få lavet et alternativt lånerkort. Sundhedskortet skal dog altid vises som legitimation, når du første gang skal oprettes som låner.

Institutioner

Hvis en institution eller lignende ønsker et lånerkort, skal institutionens leder registreres som den, der er ansvarlig for lånene. Du kan få en fuldmagtsblanket på biblioteket eller udskrive den her fra hjemmesiden.

Sådan låner du

Icon Description

Lån foregår som udgangspunkt ved selvbetjening. For at kunne låne skal du bruge dit sundhedskort/lånerkort og din personlige pinkode. Har du ikke dit kort med, kan du på udlånsautomaterne også indtaste dit cpr-nummer.

Sundhedskortet eller lånerkortet er personligt. Du kan kun låne på dit eget kort.

Som låner er du ansvarlig for alle materialer, som lånes på dit kort. Giv straks biblioteket besked, hvis du mister dit sundhedskort/lånerkort. Kortet vil så blive spærret og kan ikke benyttes til udlån. Indtil biblioteket får besked, kan du holdes ansvarlig for et eventuelt misbrug.

 

Registrering af lån

Du skal registrere alle lån, inden du forlader biblioteket. Når registreringen er afsluttet, får du tilbudt en kvittering.

Af kvitteringen fremgår det, hvilke materialer du har lånt, og hvornår de skal afleveres.

Du kan også registrere dine lån i appen Biblioteket med ”Scan & lån”-funktionen.

Læs mere om appen Biblioteket og "Scan & lån".

Lånetid og fornyelser

Icon Description

Lånetiden er normalt 31 dage. Du kan forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er reserveret til andre lånere. Du kan kun forlænge lånetiden to gange og først 10 dage før afleveringsdatoen.

Meget efterspurgte materialer kan have en kortere lånetid og kan normalt ikke forlænges. Lånetiden fremgår som regel af materialet og altid af din udlånskvittering.

Der kan gælde andre lånetider for materialer lånt fra andre biblioteker.

Ønsker du at forlænge lånetiden, kan du selv gøre det her på hjemmesiden, i appen Biblioteket eller ved at henvende dig på dit lokale bibliotek.

Så meget må du låne

Icon Description

Du kan låne det antal bøger, film, spil mm., som du ønsker.

For enkelte materialetyper kan der være begrænsninger på, hvad du kan låne. Børn kan kun låne de film, der af Medierådet for Børn og Unge er tilladt for deres aldersgruppe. Aldersmærkningen står på filmene.

Reserveringer

Icon Description

Du kan selv reservere materialer her på bibliotekets hjemmeside og i appen Biblioteket, eller du kan få hjælp til det ved personlig henvendelse.

Vi sender dig en besked, når materialet er klar til afhentning. Du kan selv vælge, om du vil have beskeden via e-mail eller SMS - eller begge dele. Du kan også få besked via appen Biblioteket, hvis du slår notifikationer til.

Aflevering

Icon Description

Når du afleverer, får du tilbudt en kvittering for det, du har afleveret. Kvitteringen fortæller dig hvilke materialer, du har afleveret og hvor mange materialer, du stadig har hjemme.

Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at materialerne er afleveret. Da du som låner hæfter for lånene, bør du opbevare kvitteringen i 8 uger efter den oprindelige afleveringsdato. Ved reklamation i forbindelse med gebyrer skal du medbringe din afleveringskvittering.

Vi anbefaler, at du vælger at få sendt dine kvitteringer til din e-mail.

Påmindelser

Icon Description

Har du oplyst din e-mailadresse eller dit mobilnummer, får du hjælp til at huske at aflevere lånte materialer til tiden. Vi sender dig en påmindelse tre dage før lånetiden udløber.

Servicen omfatter alle de materialer, der skal afleveres samme dag. I påmindelser sendt via e-mail får du oplyst titlerne på de lånte materialer, mens du ved påmindelser via SMS kun får oplyst antallet af materialer.

Du kan også vælge at få dine påmindelser gennem appen Biblioteket. Download appen fra Google Play eller App Store, log ind og slå notifikationer til.

Påmindelser er en ekstra service. Det er stadig dit eget ansvar at aflevere til tiden, og du skal stadig betale gebyr ved for sen aflevering - også hvis du ikke har modtaget en påmindelse.

Overskridelse af lånetiden

Icon Description

Overskrider du lånetiden, bliver du opkrævet et gebyr efter gældende takst.

Gebyret beregnes efter udlånsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer.

Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

     

  • Se vores aktuelle gebyrer.

Erstatning

Icon Description

Hvis du mister eller beskadiger bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til klargøring.

Når du har betalt erstatningsbeløbet, kan du beholde det beskadigede materiale.

Dukker et bortkommet materiale op igen inden for tre måneder, kan du få erstatningsbeløbet refunderet.

Betaling af gebyrer og erstatning

Icon Description

Du kan betale, det du skylder, digitalt via Vejle Kommunes betalingsløsning ”Betal din kommune”. I din lånerstatus her på hjemmesiden og i appen Biblioteket kan du se, hvad du skylder, og her finder du også et link til betalingssiden.

Ønsker du ikke at betale digitalt, kan du betale kontant på dit lokale bibliotek.

Hvis du ikke betaler dine gebyrer eller erstatningsbeløb, efter du har modtaget en opkrævning, påmindelse og rykker fra Vejle Kommunes opkrævning, bliver sagen overgivet til inkasso.

Vær opmærksom på, at du modtager opkrævninger fra Vejle Kommune som digital post.

Udelukkelse

Icon Description

Hvis du gentagne gange ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne. Udelukkelsen kan opretholdes, indtil du har afleveret eller erstattet materialerne.

Hvis du skylder biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer, udelukkes du fra at låne, indtil hele beløbet er betalt. Udelukkelsen varsles via e-mail eller sms 8 dage før, den træder i kraft.

Hvis du bringer dit mellemværende ud af verden, enten ved aflevering eller erstatning, og betaler det fulde gebyr, får du inden for 72 timer mulighed for at låne igen. Du kan betale via betalingsløsningen ”Betal din kommune”.

Ordensregler

Icon Description

Hvis du ikke respekterer god ro og orden eller afviser at følge personalets anvisninger, kan du bortvises fra biblioteket.

Du kan også bortvises, hvis du ikke overholder bibliotekets internetpolitik.

Det er ikke tilladt at nyde alkohol på bibliotekerne. 

Ansvar

Icon Description

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger dit IT- eller afspilningsudstyr.

Kontaktoplysninger

Icon Description

I vores lånerregister har vi som minimum registreret din adresse, med mindre du har navne-/adressebeskyttelse.

Har du valgt at få reserveringsmeddelelser og påmindelser via e-mail, har vi også registreret din e-mailadresse.

Har du valgt at få reserveringsmeddelelser og påmindelser via SMS, har vi også registreret dit mobilnummer.

Det er meget vigtigt, at du giver os besked, hvis der er ændringer i dine kontaktoplysninger. Det gælder især, hvis du får ny e-mailadresse eller nyt mobilnummer. Disse oplysninger er det kun dig selv, der kan give os.

Hvis vi ikke har de korrekte oplysninger, når beskederne ikke frem til dig, og du kan risikere ikke at modtage besked om, at reserverede materialer er klar til afhentning.

Du kan også risikere, at påmindelser og varslinger ikke når frem til dig, så du ikke bliver opmærksom på, at lånetiden er ved at være overskredet, eller at du er ved at blive udelukket.

Det er dit ansvar, at du er registreret med de korrekte oplysninger.

Du har mulighed for selv at rette dine kontaktoplysninger ved at logge ind på din konto her på hjemmesiden. Du er også altid velkommen til at henvende dig på biblioteket og få registreret ændringerne.

Persondata

Icon Description

Bibliotekets lånerregister opfylder reglerne i ”Lov om behandling af personoplysninger”. Du er berettiget til at få en udskrift af de oplysninger, der er registreret på dit CPR-nr. Oplysninger om dine lån slettes 30 dage efter aflevering af materialerne.

Af hensyn til beskyttelse af den enkelte låner må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om andres lån, mellemværende m.v.

Se vores privatlivspolitik.

På Vejle Bibliotekerne er der videoovervågning, dels af hensyn til brugernes tryghed og dels for at beskytte biblioteket og dets inventar mod tyveri, hærværk o.l. Områder, der er overvåget, er markeret med skilte. Overvågningen opfylder reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1190 om tv-overvågning og Lov om behandling af personoplysninger.

Klagemuligheder

Icon Description

Ønsker du at klage over bibliotekets service, eller den måde lånereglerne administreres på, skal du i første omgang rette dem til bibliotekets ledelse.

Biblioteksledelsens afgørelse kan ankes til Vejle Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg.